Kişiyi Cinlerden Koruyan Hususlar

On şey vardır ki, kişiyi cinlerin şerrinden muhafaza eder : Onların şerrinden Allah’a sığınmak. Cenâb-ı Hak: «Eğer seııi şeytandan (gelen) bîr dürtüş fitnelerse hemen Allah’a sığın. Çünkü O, (senin) sığındığını) hakkıyle işiden, (niyetini, salâhını) çok iyi bilendir.» (Fussilet: 36.) buyurmuştur. Sahih’de varit olmuştur ki: Hz. Peygamber’in huzurunda iki adam birbirlerine…

Tamamını Gör

Kişi Hanımı ile Yakınlık Kurarken Şeytan’ında Orada Hazır Bulunması

Enes b. Mâlik (R.A.)’dan rivayet edildiğine göre,. Allah’ın Resulü  (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır: «Sizden biriniz, eğer cima anında (Bismillahi, Allahını şeytanı bizden ve bize vereceğin zürriyetteıı uzaklaştır!) diye dua ederse ve bu temasda bir çocuk takdir edilmiş olursa şeytan ona asla zarar veremez.» Bu hadîsi Sahihayn’- de rivâyet edilmiştir. Kadı tyad…

Tamamını Gör

Çocuk Doğduğu Zaman Şeytanin Hazır Bulunması

Sahihayn’da Ebû Hüreyre (R.A.)’dan nakl edilmiştir: Resûlüllah Sellellahu Aleyhi Vesellem buyurmuşlardır: «Ademoğullarımn çocuklarından hiç bir çocuk yoktur ki, doğduğu zaman şeytan orada bulunup da çığlık atmasın. Attığı çığlıktan çocuğu da korkutur. Yalnız Meryem ve oğlu bundan istisna edilmiştir.» Müslim’in yaptığı rivayette şu kaya vardır: «Şey- tan ona çığlık atar, onun…

Tamamını Gör

Cinler Tarafından Kocası Kaçırılan Kadının Hükmü

Ebû Bekr b. Eb’id – Dünyâ der ki: Hadîs bilginleri, Abdurrahman b. Ebî Leylâ’dan şöyle nakl etmişlerdir: «Bir adam, cemaatle yatsı namazını kılmak üzere evden çıktı, bir daha dönmedi. Bunun üzerine hanımı, Ömer b. El-Hattâb’a giderek durumu anlattı. Ömer (R.A.) kadının söylediği sözün doğru olup olmadığını akrabasından sorup araştırdı. Onlar…

Tamamını Gör

Çarpılmış Olan Kimsenin Hareketleri

Şurası bir gerçektir. Kendisi muhdes olan (sonradan yaratılmış olan) herhangi bir yaratığın, başkasında fiil ihdas etmesi mümkün değildir. O başkası ister melek, ister şeytan, ister insan olsun fark etmez. Şu halde çarpılmış olan kişinin hareketleri kendi fiilidir. Eğer çarpılmış kimse, kendisinde meydana gelen hareketleri yapmağa kadir ise o, kendi kesbî…

Tamamını Gör

Şeytanin Âdemoğlunu Aldattığı ve Vesvese Verdiği Hususlar

İmâm Ahmed der ki: Hadîs âlimlerinden bâzıları, Sebure b. el-Fâkihe’den (R.A.) şöyle nakl etmişlerdir: «Resûlüllah’ın şöyle buyurduğunu duydum: «Şüphesiz Şeytan Ademoğlunun çeşitli yollarında öniiııe geçmiştir. İslâm yolunda önüne geçmiş ve: Sen zürriyetiııi bırakıp, dedelerinin dinine sırt çevirip miislüman mı olacaksın? demiştir. Lâkin Ademoğlu onu dinlememiş, müslüman olmuştur. Hicret yolunda önüne…

Tamamını Gör

İblisin Çığlıkları

Beka b. Muhalled, tefsirinde zikr etmiştir: îblîs dört kere çığlık atmıştır: Lanetlendiği zaman, Yeryüzüne indirildiği zaman, Muhammed (S.A.V.), peygamber olarak gönderildiği zaman, Fatihatul-kitab (Fatiha-i Şerife) nazil olduğu zaman. Çığlık, —bağırıp çağırmak— Şeytan amelindedir. İbn-i Dureyd (renne ve erenne) (El-Hanîn gibi Er- renîn) kökünden gelmedir. Şair : «Erenııe âlâ lıakbi hayalin…

Tamamını Gör

Korkulu Rüya Şeytandandır

Buharı, Müslim ve diğerleri Ebî Katade’den (R.A.) rivayet etmiştir. Resûlüllah (S.A.V.)’den şöyle dediğini duydum: «Rüya Allahtandır. Hilm (kötü rüya) Şeytandandır. Sizden biriniz korkulu rüya gördüğü zaman, soluna doğru üç kere tükürsün ve ondan Allah’a sığınsın, ona aslı bir zarar veremez. Buharî’de Ebî Said’den (R.A.) nakl edilmiştir. Resûlüllah (S.A.V.) buyurdular ki:…

Tamamını Gör

Cinlerin İnsanlarla Alay Etmesi

Ebû Bekir Muhammed b. Ubeyd der ki: Abdurrahman b. Abdüllah, amcası Amr b. el-Heysem’in kendisine, babası vasıtasıyle dedesinden şöyle nakl ettiğini ri- vâyet etmiştir: «Merkua gitmek üzere evden çıktım. Dört fersah kadar uzaklaşınca, bir pınar başında oynaşan bir güruh gördüm. Onları seyr etmeğe koyuldum. Derken biri geldi, arkadaşının sırtına atladı,…

Tamamını Gör