İblisin Çığlıkları

Beka b. Muhalled, tefsirinde zikr etmiştir: îblîs dört kere çığlık atmıştır:

  1. Lanetlendiği zaman,
  2. Yeryüzüne indirildiği zaman,
  3. Muhammed (S.A.V.), peygamber olarak gönderildiği zaman,
  4. Fatihatul-kitab (Fatiha-i Şerife) nazil olduğu zaman. Çığlık, —bağırıp çağırmak— Şeytan amelindedir.

İbn-i Dureyd (renne ve erenne) (El-Hanîn gibi Er- renîn) kökünden gelmedir.

Şair :

«Erenııe âlâ lıakbi hayalin Turûketün.

Ve keme yeşkû  aseben Kad Rennâ.

demiştir.

El-Esmaî  bu kelimenin (Renne) değil de (Zenne te- kabbuz edip kurudu) olduğunu iddia etti.
Said b. Cubeyr’den rivâyet edilmiştir: «Allah İblis’e lânet ettiği zaman melâike suretinden çıktı ve çığlık attı. Kıyamete kadar kopan bütün çığlıklar ondandır.
İblîs, Hz. Peygamber (S.A.V.)’i Mekke’de ayakta namaz kılarken görünce diğer bir çığlığını atmıştır.

Hz. Peygamber (S.A.V.) Mekke’yi feth edince bir çiğlik daha basmıştır melûn.. Bu çığlığı duya» bütün zürriyeti toplanmış ve onlara:

  • Muhammed (S.A.V.)’in ümmetini, şirke döndürmekten ümidinizi kesin.

Lükin onlara iğva vermekten kaçınmayın. Arala- nnda şarkı ve şiiri yayın, emrini verdi.
İbn-i Eb’id-Dünya der ki: Bâzı hadis âlimleri İbn-i Abbas’a dayandırdıktan bir rivâyette îbn-i Abbas’dan (H.A.) şöyle nakl ederler:
«Allah İblis’i halk ettiği zaman, İbiis haykırdı. Allah ona lânet etsin.»

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir