Kişiyi Cinlerden Koruyan Hususlar

On şey vardır ki, kişiyi cinlerin şerrinden muhafaza eder :

 • Onların şerrinden Allah’a sığınmak. Cenâb-ı Hak: «Eğer seııi şeytandan (gelen) bîr dürtüş fitnelerse hemen Allah’a sığın. Çünkü O, (senin) sığındığını) hakkıyle işiden, (niyetini, salâhını) çok iyi bilendir.» (Fussilet: 36.) buyurmuştur.

Sahih’de varit olmuştur ki: Hz. Peygamber’in huzurunda iki adam birbirlerine hakaret etti. Birisinin yüzü (sinirden) kıpkırmızı kesilince, Allah’ın Resûlü (S. A.V.) : Ben bir kelime öğreteyim; Onu söyleyince, kendinde his ettiği o şey kayıp olur, gider. O kelime şudur: (Euzü Billahi Mineşşeytanirracîm.)

 1. Muavvizeteyn’i okumak. Tirmizî, Ebû Nadre tariki ile, Ebû Saîd’den (R.A.) nakl etmiştir: «Allahın Resulü (S.A.V.) Cinlerin ve insanların gözlerinin şerrine uğramıştı. Nihayet Muavvizeteyıı nazil olunca onları ve diğerlerini okudu. «Tirmizî bu hadis için: «Ha- sen ve garîb bir hadisdir» demiştir.
 2. Ayetel-Kürsî’yi okumak. Sahih’de varit olmuştur: Ebû Hüreyre (R.A.) dedi ki,

«Allah’ın Resûlü, beni Ramazan zekâtını korumak için görevlendirdi. Baktım ki biri geldi, zekât mallarından almaya başladı. Yakaladım: «Seni Allah Elçisinin yanına götüreceğim,» dedim —Hadîsi anlattı— Yatağına geldiğin zaman, Âyetel-Kürsîyi oku; Allah sana bir koruyucu gönderir de artık hiç bir şeytan sabaha kadar yanına gelemez. Hz. Peygamber (S.A.V.): «Sen doğru söyledin, lâkin Şeytan yalancının ta kendisidir,» buyurdu.

 1. Bakara sûresini okumak. Sahih’de Ebû Hürey- re’den nakl edilmiştir: Allah’ın Resûlü (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır: «Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. İçinde Rakara suresi okunan bir eve asla şeytan giremez.»
 1. Bakara sûresinin sonunu okumak. Sahihte Ebû Mes’ud el-Ansarî’den nakl edilmiştir: Allah’ın Resûlü Sallellahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: «Herkim, Bakara sûresinin sonundan iki âyet okursa o gece ona onlar kâfi gelir.»

Tirmizî’nin rivâyetine göre, Nu’man b. Başir Resû- lüllah (S.A.V.)’den şöyle nakl etmiştir: «Allah, mahlû- katı yaratmadan, iki bin yıl önce, bir kitab yazmış ve Bakara Sûresinin sonu olan iki âyeti inzal etmiştir. Üç gece bu iki âyetin okunduğu eve şeytan giremez.»

 1. Âyetel-Kürsî ile birlikte Hâmîm El-Mü’min sûresini (ileyhilmasırVa kadar, evvelini okumak. Tir- mizî Ebu Hureyre’den (R A.) nakl ediyor: Allah’ın Resûlü (SA.V.) şöyle buyurmuşlardır:

«Herkim, Âyetel-Kürsi ile birlikte Hâmîm el-Mu’- nıin sûresinin evvelini (İleyhilmesir’e kadar) sabahleyin okursa, o iki âyet oııu akşama kadar, akşam okursa, sabaha kadar muhafaza eder.»

 1. Yüz kere, Lâ ilahe illellahu vahdehû lâ serike- lehu, lehülmülkü ve lehülhamdu ve hüve ala külli şey’in kadirli okumak. Yine Sahih’de Ebu Sâlih tariki ile Ebû Hureyreden (RA.) nakl edilmiştir: Allahın Resûlü (S. A.V.) şöyle buyurmuşlardır: «Her kim, (Lâ ilahe illalla- hu vahdehû la şerike lelıû lehülmülkü ve lelıul-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir) i yüz kere okursa, on köle azad etmiş gibi olur. Ayrıca nâmına yüz sevab kayd edilir, yüz günah da defterinden düşülür. Sonra akşama kadar o gün şeytan şerrinden emin olur. Hiç kimse bunun kadar büyük bir sevabla gelemez. Ne var ki ondan daha fazla bir amel ile gelirse o zaman başka.»
 2. Allah’ın adını çokça zikretmek: Tirmizî’de El- Haris el-Eş’arî (R.A.)’dan şöyle nakl edilmiştir. Allah’ın Resûlü Sallellahu aieyhi ve sellem buyurdular ki:

«Allah, Zekcriya oğlu Yahya’ya beş kelimeyi kendisi ve İsrail oğulları okuyup amel etmeleri için emretti. Biraz ağır davranacak gibi olunca İsa Aleyhisselâm ona :

 • Allalı sana beş kelime emretti. Sen ve İsrail oğulları onunla amel etsinler diye.. Ya sen emret; ya da ben, deyince, Yalıya Aleyhisselâm şöyle dedi:
 • Sen bu hususta beni geçersen, korkarım ki Allah beni azaba duçar eder.

Sonra insanları  Beyt’ül-Makdis’e topladı ve: «Allah bana, kendim ve size amel etmek için beş şeyi emretti,» dedi:

Allah’a  İbadet edip ona hiç bir şeyi eş koşmamak. Allah’a şirk koşan kimse, şu adam gibidir: Kendi parası ile bir köle satın alıyor ve ona (İşte evim, işte işim; çalış, kazan; bana getir) diyor; fakat köle çalıştığını başkasına veriyor. İçinizden kim, böyle bir şeye razı olur?

 1. Allah size namazı emretmiştir. Namaza durduğunuz zaman, sağa sola bakmayın. Çünkü Allah namaz kılan kimsenin yüzüne nazar eder, kul yüzünü sağa sola çevirmedikçe, Allah İlahî nazarında devam eder.
 2.  Allah size orucu emretmiştir. Oruçlu olan kişi, yanmda misk bulundurup da herkesi güzel kokuya boğan kişi gibidir. Oruçlunun ağız kokusu, Allah indinde misk kokusundan daha iyidir.
 3. Allah size zekât vermenizi emretmiştir. Zekât veren kişi de, sımsıkı kıskıvrak bağlanan ve kendisini para karşılığı azat ettiren kimse gibidir.
 4. Allah size, kendisini çok zikretmenizi emretmiştir. Allah’ı çok zikreden kimse, kendisini takip eden düşmandan kurtulup bir kaleye sığman kimse gibidir. Kul da böyledir, kendisini şeytan mekrinden ancak Allah’ı zikretmek sayesinde kurtarabilir.

Allah’ın Nebisi (S.A.V.) buyurmuşlardır: «Allahın bana emr ettiği beş şeyi, size emr ediyorum: Semi’ taat, cehd, hicret, cemaat. Çünkü  cemaatten bir karış ayrılan kişi, İslâm ribkasmı boynundan çıkarmış demektir.

Tekrar dönerse başka. Cahiliyet dâvasını güden, Cehennem kütüklerindendir. Bir adam :

 • Ya oruç tutup namaz kılarsa?
 • O kimse her ne kadar oruç tutup namaz kılsa da (böyledir). Onun için, ey Allahın kulları! Allah’ın size nasip ettiği Müslümanlar ve Mü’minler davasında bulunun, buyurdu. Tirmizî diyor ki, (Bu hadis, Hasen ~ve sahihtir.) Buharı  diyor ki «El-Harîs el-Eş’arî’nin sohbeti sabit olmuş ve onun bundan başka da rivayetleri vardır.»
 1. Abdest ve namaz kılmak. Öfke şiddetlenince, kişiyi o âfetten kurtaracak en büyük silâh bu ikisidir. Çünkü öfke, Âdem oğlunun kalbinde ateş gibi alev alev yanan bir şeydir. Nitekim Tirmizî ve diğerleri Ebû Sa- id el-Hudrî’den rivâyet etmişlerdir. Allah’ın Resûlü (S. A.V.) şöyle buyurmuştur:

«Dikkat edin! Öfke, Âdemoğlunun kalbinde bir kıvılcımdır. Görmüyor musunuz, kişi kızınca gözleri kararıyor, boyun damarları şişiyor. Herkim öfkeden bir şey hissederse, yere yapışsın.»

Başka bir haberde şöyle varit olmuştur: «Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateşi ancak su döndürebilir.»

Sünen’de varit olduğuna göre Allah’ın Nebisi (S. A.V.) şöyle buyurmuşlardır:

«Şüphe yok ki gazab şeytandandır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş ise ancak su ile söner. Şu halde içinizden birisi öfkelendiği zaman hemen abdest alsın.»

10)   Fazla bakmak, fazla konuşmak, fazla yemek -ve insanlarla fazla ihtilattan sakınmak. Çünkü şeytan Âdemoğluna bu dört kapıdan musallat olur. İmam Ahmed’iıı Müsned’inde şöyle varit olmuştur: «bakış (harama) İblis’in oklarından zehirli bir oktur. Allah rızası için gözünü haramdan sakınan kişi, kıyamete kadar kalbinde hissedeceği Allah tarafından ihsan edilmiş bir tad bulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir