Şeytanin Âdemoğlunu Aldattığı ve Vesvese Verdiği Hususlar

İmâm Ahmed der ki: Hadîs âlimlerinden bâzıları, Sebure b. el-Fâkihe’den (R.A.) şöyle nakl etmişlerdir: «Resûlüllah’ın şöyle buyurduğunu duydum: «Şüphesiz Şeytan Ademoğlunun çeşitli yollarında öniiııe geçmiştir. İslâm yolunda önüne geçmiş ve:

  • Sen zürriyetiııi bırakıp, dedelerinin dinine sırt çevirip miislüman mı olacaksın? demiştir. Lâkin Ademoğlu onu dinlememiş, müslüman olmuştur.
  • Hicret yolunda önüne geçmiş: — Hicret edip dinîni ve haysiyetini terk mi edcceksin? Mühacir uzunlukta at gibidir.» Ademoğlu onun bu teklifini de red etmiş, müslüman olmuştur.

Cihad yolunda da önüne geçmiş ve «— Sen savaşa çıkıyorsun, orada öldürüleceksin, hanımın evlenecek, malın taksim edilecek (yazıl değil mi?) demiş, fakat Ademoğlu onu dinlememiş, Cihada gitmiştir.. Her kim onu dinlemeyip de bunu yaparsa Allah üzerinde sizi Cennete sokmak için bir hak olur. Öldürülse de, boğul- sa da yine Allah onu Cennetine koyacaktır. Hayvanı onu depip öldürse bile yine Allah onu cennete kovacaktır. Altı mertebeye gelince; bunları şöylece sıralayabiliriz:

  1.  Küfür, şirk ve Allah ve Resulüne asî gelme mertebesi.

Bu hususta Ademoğlunun sırtını yere getirirse artık değmeyin keyfine melûnun! Çünkü Ademoğlundan istediği tek şey budur onun.

  1. Bid’at mertebesi.. Bu, onun için fısk ve masi- yetten daha iyidir. Çünkü bunun zararı direkt olarak dine dokunur.

Süfyan es-Sevrî  der ki; bid’at İblis’in arayıp da bulamadığı şeydir. O, masiyetten ve fışıktan daha iyidir ona göre. Çünkü günahtan tevbe edilip dönülür, bidatten dönülmez. Bir kere almış yürümüştür o.. Bundan da ümidini kesdi mi, üçüncü mertebeye intikâl eder:

  1. Büyük günahlar.. Bundan ümidini kesdi mi dördüncü mertebeye intikâl eder:
  2. Küçük günâhlar. Çünkü bu küçük günahlar bir bir adamda toplanınca onu helak eder. Allah’ın Resulü Sellellahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: (Küçük günahlardan sakının. Bu şuna benzer. Bir kavim boş bir yerde konaklar, her biri bir odun getirir, odunlar birikir, ateş yakılır üzerinde yemek pişirilir veya et
  3. ızgara yapılır. Bundan da aciz kalınca beşinci mertebeye intikâl eder:
  4. Sevab ve ikabı olmayan mübahlarla uğraşır. Çünkü ikabı olmasa da kişiyi sevabdan mahrum etmiştir.. Bununla uğraşır. Şayet bundan da aciz kalırsa o zaman altıncı mertebeye intikâl eder:
  5. Faziletli amelden daha az faziletlisine sevk etmeğe uğraşır. Gayesi onu daha çok sevabdan mahrum etmektir. Onun için Şeytandan ve avenesinden Allah’a sığınırız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir